Str. główna Konkursy
Środa, 1 czerwca 2016 roku

KONKURSY
Konkurs Wiedzy Biblijnej
XX KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ
dla szkół podstawowych

w roku szkolnym 2015/2016

Kościół ma misję głoszenia miłosierdzia Boga, bijącego serca Ewangelii, aby w ten sposób dotknąć serce i umysł każdego człowieka.
Franciszek, Misericordiae vultus, 12

Honorowy patronat:
Biskupi poszczególnych diecezji.

Adresaci:
uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych.

Organizatorzy:
 • wydziały katechetyczne diecezji: bielsko-żywieckiej, częstochowskiej, gliwickiej, katowickiej, sosnowieckiej,
 • diecezjalni doradcy metodyczni religii,
 • lokalne wydziały edukacji.

Cele  konkursu:
 • Poznanie Ewangelii według św. Łukasza.
 • Ukazanie wartości Pisma Świętego w życiu człowieka.
 • Pogłębienie wiary i kształtowanie chrześcijańskich postaw w oparciu o poznane Słowo Boże.
 • Zachęcenie do większego zainteresowania i aktywności na lekcjach religii i w życiu szkoły.
 • Inspirowanie do czynnego uczestnictwa w życiu Kościoła i społeczności lokalnej.

Zasady:

Etap  szkolny:
Dnia 22 października 2015 r. katecheci organizują i przeprowadzają eliminacje na terenie szkoły w oparciu o materiały dostępne w wydziale katechetycznym.
Do następnego etapu przechodzi tylko trzech najlepszych uczestników, którzy uzyskali więcej niż 50% punków możliwych do zdobycia. Zostają oni zgłoszeni pisemnie (protokół) do koordynatora rejonowego, do dnia 30 października 2015 r.

Etap  rejonowy:
Etap ten zostanie przeprowadzony w formie pisemnej 19 listopada 2015 r. Do finału diecezjalnego przechodzi trzech najlepszych uczestników z rejonu. Protokół  zawierający nazwiska należy (w wersji pisemnej) dostarczyć do wydziału katechetycznego do dnia 27 listopada 2015 r.

Finał diecezjalny:

Odbędzie się  31 marca 2016 r.

Komisje:
Etap szkolny – nauczyciele religii, duszpasterze, przedstawiciele grona pedagogicznego,
Etap rejonowy – księża dziekani, diecezjalni doradcy metodyczni religii, nauczyciele religii, duszpasterze,
Finał diecezjalny – w skład komisji wejdą: biskup diecezji, diecezjalni wizytatorzy katechizacji, diecezjalni doradcy metodyczni religii.

Terminy:
Etap szkolny – 22 października 2015 r.
Etap rejonowy – 19 listopada 2015 r.
Finał diecezjalny – 31 marca 2016 r.

Lektura:
Etap szkolny:
 • Ewangelia według św. Łukasza (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).
Etap rejonowy:
 • Ewangelia według św. Łukasza (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).
 • Wstęp do Ewangelii według św. Łukasza (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).
Finał diecezjalny:
 • Ewangelia według św. Łukasza (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).
 • Wstęp do Ewangelii według św. Łukasza (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).
 • Przypisy do Ewangelii według św. Łukasza (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).
 • Słownik (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).

 
Wojewódzki Konkurs Biblijny
XV WOJEWÓDZKI KONKURS BIBLIJNY
dla gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016

Pokuta jest drugim chrztem, chrztem łez.
św. Grzegorz z Nazjanzu

HONOROWY PATRONAT
JE Ks. Bp dr Grzegorz Kaszak
Pan Grzegorz Raczek – Dyrektor Delegatury ŚKO w Sosnowcu
Pan Arkadiusz Chęciński – Prezydent Miasta Sosnowca

ADRESACI
Uczniowie klas I – III gimnazjum województwa śląskiego

ORGANIZATOR
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu

WSPÓŁODPOWIEDZIALNI ZA ORGANIZACJĘ W REJONACH
Wydziały katechetyczne diecezji: bielsko-żywieckiej, częstochowskiej, gliwickiej, katowickiej, diecezjalni wizytatorzy katechizacji, doradcy metodyczni religii; lokalne wydziały edukacji.

CELE KONKURSU
 • Poznanie treści księgi Listu do Rzymian oraz Pierwszego i Drugiego Listu św. Piotra.
 • Ukazanie wartości Pisma Świętego w życiu człowieka.
 • Pogłębienie wiary i kształtowanie chrześcijańskich postaw w oparciu o poznane Słowo Boże.
 • Zachęcenie do większego zainteresowania i aktywności na lekcjach religii i w życiu szkoły.
 • Inspirowanie do czynnego uczestnictwa w życiu Kościoła i społeczności lokalnej.

ETAP SZKOLNY
Katecheci organizują i przeprowadzają eliminacje na terenie szkoły 11 grudnia 2015  r. w oparciu o materiały dostępne w wydziale katechetycznym. Do następnego etapu przechodzi tylko trzech najlepszych uczestników, którzy uzyskali więcej niż 50% puntków możliwych do zdobycia. Zostają oni zgłoszeni pisemnie (protokół) do koordynatora rejonowego, do dnia 19 grudnia 2015 r.

ETAP REJONOWY
Etap ten zostanie przeprowadzony w formie pisemnej 3 marca 2016 r. według zasad podanych przez wydział katechetyczny właściwej diecezji, w oparciu o materiały dostarczone przez organizatora konkursu. Komisja rejonowa do 19 marca 2016 r. przesyła do Wydziału Katechetycznego protokół oraz testy uczniów, którzy uzyskali największą liczbę punktów. Do etapu wojewódzkiego przechodzi 12 najlepszych uczniów z diecezji  wyłonionych przez Diecezjalną Komisję Kwalifikacyjną na podstawie liczby punktów zdobytych przez uczniów. Diecezjalna Komisja Kwalifikacyjna przesyła protokół do Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu do 26 marca 2016 r. Obowiązek zawiadomienia osób zakwalifikowanych do finału wojewódzkiego spoczywa na wydziałach katechetycznych poszczególnych diecezji.

FINAŁ WOJEWÓDZKI
7 kwietnia 2016 r. odbędzie się finał wojewódzki, w Wydziale Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu, przy ul. Gospodarczej 14a. Rejestracja finalistów rozpocznie się od godz. 9:30. Finał zostanie przeprowadzony w formie pisemnej. Przebieg rozgrywki finałowej konkursu określa odrębny regulamin.

KOMISJE
Etap szkolny –  duszpasterze, nauczyciele religii, inni nauczyciele.
Etap rejonowy –  nauczyciele religii, duszpasterze i doradcy metodyczni religii.
Finał wojewódzki –  osoby powołane przez organizatora konkursu.

TERMINY
Etap szkolny – 11 grudnia 2015 r.
Etap rejonowy - 3 marca 2016 r.
Finał wojewódzki - 7 kwietnia 2016 r.

Lektura
Etap  szkolny:
 • List do Rzymian (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).
 • Pierwszy List św. Piotra (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).
 • Drugi List św. Piotra (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).
 • Wstęp do Listu do Rzymian oraz Wstępy do Pierwszego i Drugiego Listu św. Piotra (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).

Etap  rejonowy (dekanalny):
 • List do Rzymian (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).
 • Pierwszy List św. Piotra (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).
 • Drugi List św. Piotra (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).
 • Wstęp do Listu do Rzymian oraz Wstępy do Pierwszego i Drugiego Listu św. Piotra (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).
 • Przypisy do Listu do Rzymian oraz Przypisy do Pierwszego i Drugiego Listu św. Piotra (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).

Finał  diecezjalny:
 • List do Rzymian (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).
 • Pierwszy List św. Piotra (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).
 • Drugi List św. Piotra (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).
 • Wstęp do Listu do Rzymian oraz Wstępy do Pierwszego i Drugiego Listu św. Piotra (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).
 • Przypisy do Listu do Rzymian oraz Przypisy do Pierwszego i Drugiego Listu św. Piotra (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).
 • Youcat. Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych, Częstochowa2 2011, s. 100-159 (nr 166-278).
 
Międzynarodowy Ekumeniczny Konkurs Biblijny Jonasz
XIX MIĘDZYNARODOWY KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ „JONASZ”
2015/2016


„JONASZ 2016” – EWANGELIA ŚW. MARKA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - PROTOKÓŁ SZKOLNY
 1. Główną ideą Konkursu Wiedzy Biblijnej jest poznawanie Słowa Bożego, rozumienie tekstu biblijnego i zachęta, aby zgodnie z tym słowem żyć.
 2. Patronat honorowy sprawują: Biskup Ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej Roman Pindel oraz Biskup diecezji cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Paweł Anweiler.
 3. Organizatorem KWB jest Wydział Katechetyczny Kurii Bielsko-Żywieckiej i Towarzystwo Katechetyczne „Jonasz” ze Skoczowa.
 4. KWB „Jonasz” ma od początku charakter ekumeniczny i międzynarodowy (jest prowadzony także w Republice Czeskiej)
  Konkurs obejmuje dzieci i młodzież z Kościoła Rzymskokatolickiego, Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego oraz innych wyznań i przeprowadzony jest w czterech grupach wiekowych:
  grupa I - klasy III i IV szkoły podstawowe
  grupa II - klasy V i VI szkoły podstawowej
  grupa III - klasy I, II i III gimnazjum
  grupa IV – młodzież szkół ponadgimnazjalnych (w porozumieniu z organizatorami KWB)
 5. Obowiązująca lektura Pisma Świętego do tegorocznej edycji to Ewangelia wg. Świętego Marka
  a w etapie finałowym „Przewodnik po Biblii” Vocatio
  Edycja specjalna – młodzież szkół specjalnych i oddziałów zintegrowanych,  obowiązują następujące fragmenty:
  I grupa -  szkoły podstawowe – Mk 4,5,6,8 (wszystkie etapy)
  II grupa - gimnazja i szkoły średnie- Mk 4.5.6.8,14,15,16 (wszystkie etapy)
 6. Konkurs przeprowadzony jest w trzech etapach:
  ETAP SZKOLNY przeprowadzony zostanie:
  7 grudnia 2015r.  - w Szkołach Podstawowych;
  7 grudnia 2015 r.  -  w Gimnazjach i Szkołach Specjalnych.

  ETAP REJONOWY przeprowadzony zostanie:
  8 lutego 2016 r. - w Szkołach Podstawowych;
  9 lutego 2016 r. - w Gimnazjach.

  FINAŁ – KURIA DIECEZJALNA w BIELSKU-BIAŁEJ
  11 kwietnia 2016 r. – Szkoły Podstawowe
  12 kwietnia 2016 r. – Gimnazja i Szkoły Specjalne

  Uwaga!
  Formularz z wynikami etapu szkolnego i rejonowego przesyłamy do Wydziału Katechetycznego drogą elektroniczną  lub pocztą.

 7. Na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego będzie do pobrania formularz zgłoszenia udziału w KWB „Jonasz” oraz protokół etapu szkolnego . Pytania zostaną przesłane w odpowiednim terminie do szkół, które zgłosiły swój udział w terminie do 31 października 2015 r.
 8. Zauważamy także uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dla nich organizowana jest specjalna edycja Konkursu Wiedzy Biblijnej. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach: szkolnym i diecezjalnym. (terminy zobacz powyżej)
 9. W ramach KWB „Jonasz” Wydział Katechetyczny proponuje KONKURSY TOWARZYSZĄCE, które mają za zadanie niesienie ewangelicznego orędzia poprzez sztukę. W tym roku został zaproponowany konkurs:
  MAŁE FORMY TEATRALNE
  KONKURS PLASTYCZNY
  Konkursy towarzyszące odbywają się w dwóch etapach: szkolnym i diecezjalnym. O szczegółach konkursu towarzyszącego stanowi osobny regulamin umieszczony na stronie internetowej .
 10. Zwycięzcy konkursu, a także ich uczestnicy odbiorą nagrody oraz dyplomy na uroczystym podsumowaniu XVIII Międzynarodowego Ekumenicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej „JONASZ”, który odbędzie się w Bielskim Centrum Kultury (termin zostanie podany do wiadomości w późniejszym czasie)

  Wszelkie dodatkowe zapytania proszę kierować do:
  1. Ks. Józefa Oleszki - tel. 602299522 mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  2. Bogusława Czyża - Towarzystwo Katechetyczne „Jonasz” (szkoły znajdujące się na Śląsku Cieszyńskim) tel. kontaktowy 606154016 mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  3. Ewy Liberadzkiej - tel. 601 506 988 mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 
Olimpiada Teologii Katolickiej
XXV EDYCJA 2015/2016

Hasło tegorocznej edycji Olimpiady brzmi:
Święty Jan Paweł II – wychowawca młodych pokoleń

Hasło nawiązuje do homilii Jana Pawła II w Łowiczu w dniu 14 czerwca 1999 roku poświęconej tematyce wychowania. Jednocześnie stwarza okazję do włączenia się w dzieło duchowych przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, których inicjatorem był właśnie Święty Jan Paweł II.

strona internetowa: www.otk.pl


Etapy Olimpiady
Etap szkolny należy przeprowadzić 17 listopada 2015 r.
Etap diecezjalny – 13 stycznia 2016 r.
Etap ogólnopolski przeprowadzony w Łowiczu w dn. 31 marca – 2 kwietnia 2016 r.

Literatura:
1. Etap szkolny:
 • Pismo Święte - Biblia Tysiąclecia, Wyd. IV, Poznań 2003: Pwt 5, 1-22 (Dziesięcioro przykazań), Syr 3, 1-16 (Obowiązki względem rodziców), Mk 10, 17-22 (Bogaty młodzieniec)
 • Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994, nr 2214-2220 (Obowiązki dzieci)
 • Jan Paweł II, Przemówienie do młodzieży Gdańsk - Westerplatte, 12 czerwca 1987, w: Jan Paweł II do młodzieży (1978-2005). Listy, orędzia, przemówienia, homilie, Poznań 2005, s. 407-415.
 • Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy świętej dla młodzieży w Łowiczu, 14.06.1999, w: Jan Paweł II do Narodu. Wypłyń na głębię. Ojciec Święty do młodych Polaków, Warszawa 2006, s. 209-217.
 • Jan Paweł II, Przemówienie do młodzieży, Gniezno – Wzgórze Lecha, 3 czerwca 1979, w: Jan Paweł II do młodzieży (1978-2005), dz. cyt., s. 385-388.
 • Jan Paweł II, List Apostolski do młodych całego świata z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży (31.03.1985), w: Jan Paweł II do młodzieży (1978-2005), dz. cyt., s. 11-48.
 • B. Mierzwiński, Łowickie przesłanie Jana Pawła II wyzwaniem dla rodziny i szkoły w wychowaniu młodego pokolenia Polaków, „Studia Loviciensia” 9(2007), s. 43-54.
 • M. Śnieżyński, Wychowanie, w: Jan Paweł II, Encyklopedia nauczania społecznego, red. A. Zwoliński, Radom 2005, s. 588-593.

2. Etap diecezjalny:
 • Pismo Święte - Biblia Tysiąclecia, Wyd. IV, Poznań 2003: Łk 24, 13-35 (Uczniowie z Emaus),  Ef 4, 1-6,17-32 (O życie zgodne z powołaniem); Ef 6, 1-4, 10-20 (Dzieci i rodzice; Zachęta do walki duchowej), Gal 5, 13-25 (O właściwej wolności chrześcijańskiej)
 • Sobór Watykański II, Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim Gravissimum educationis, 28.10.1965.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego, dz. cyt., nr 2221-2231 (Obowiązki rodziców)
 • Jan Paweł II, Przemówienie do młodzieży akademickiej. Warszawa - przed kościołem św. Anny, 3 czerwca 1979, w: Jan Paweł II do młodzieży (1978-2005), dz. cyt., s. 381-385. (26)
 • Jan Paweł II, Nauczanie religii w polskiej szkole – Spotkanie Ojca Świętego Jana Pawła II z katechetami, nauczycielami i uczniami, Włocławek 6.06.1991, w: Jan Paweł II do Narodu. Wypłyń na głębię. Ojciec Święty do młodych Polaków, dz. cyt., s. 107-115
 • Jan Paweł II, Orędzie na II Światowy Dzień Młodzieży w Buenos Aries z dnia 30.11.1986, w: Jan Paweł II do młodzieży (1978-2005), dz. cyt., s. 62-66.
 • Jan Paweł II, Orędzie na IV Światowy Dzień Młodzieży w Santiago de Compostella z dnia 30.11.1986, w: Jan Paweł II do młodzieży (1978-2005), dz. cyt., s. 71-75.
 • Jan Paweł II, Orędzie na VI Światowy Dzień Młodzieży w Częstochowie z dnia 15.08.1990, w: Jan Paweł II do młodzieży (1978-2005), dz. cyt., s. 81-86.
 • Jan Paweł II, Orędzie na IX Światowy Dzień Młodzieży iX Światowy Dzień Młodzieży w Manili z dnia 21.11.1993, w: Jan Paweł II do młodzieży (1978-2005), dz. cyt., s. 100-105.
 • Jan Paweł II, Orędzie na XV Światowy Dzień Młodzieży w Rzymie z dnia 29.06.1999, w: Jan Paweł II do młodzieży (1978-2005), dz. cyt., s. 134-140.
 • Jan Paweł II, Orędzie na XX Światowy Dzień Młodzieży w Kolonii z dnia 6.08.2004, w: Jan Paweł II do młodzieży (1978-2005), dz. cyt., s. 161-165.
 • Kiciński, Historia światowych dni młodzieży, s. 1-26, w: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZD/ak_sdm2002.html
 • J. Niewęgłowski, Jan Paweł II i młodzież, s. 1-11 w: http://salezjanie.pl/czytelnia/jan-pawel-ii-i-mlodziez

3. Etap ogólnopolski:
 • Pismo Święte - Biblia Tysiąclecia, Wyd. IV, Poznań 2003: Syr 7 (Różne przestrogi i rady); Prz 23,12-33 (Szczególne pouczenia mędrców); Mt 5-7 (Kazanie na Górze); Kol 3 (Nowe życie w Chrystusie).
 • Jan Paweł II, Adhortacja o katechizacji w naszych czasach Catechesi tradendae 16.10.1979, nr 5-9; 63-71.
 • Jan Paweł II, Adhortacja o zadaniach rodziny w świecie współczesnym Familiaris consortio, 22.11.1981, nr 36-40; 60.
 • Jan Paweł II, List do rodzin z okazji Roku Rodziny Gratissimam sane 2.02.1994, n. 16, s. 353-358.
 • Jan Paweł II, List Juvenum patris w 100 rocznicę śmierci św. Jana Bosko, 31.01.1988, s. 301-322.
 • Jan Paweł II, Przemówienie w siedzibie ONZ do spraw Oświaty, Nauki i kultury (UNESCO) Paryż, 2.06. 1980, n. 11-14, w: Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II, red. S. Urbański, Warszawa 2000, s. 130-133.
 • Jan Paweł II, Przemówienie do młodzieży w Rzymie w czasie Międzynarodowego Roku Młodzieży w dniu 30 marca 1985 roku, w: Jan Paweł II do młodzieży (1978-2005), dz. cyt., s. 175-179.
 • Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy Świętej na zakończenie VI Światowego Dnia Młodzieży w Częstochowie, 15.08.1991, w: Jan Paweł II do młodzieży (1978-2005), s. 236-243.
 • Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy Świętej na zakończenie X Światowego Dnia młodzieży w Manili, 15 stycznia 1995, w: Jan Paweł II do młodzieży (1978-2005), dz. cyt., s. 298-305
 • Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy Świętej na zakończenie XII Światowego Dnia młodzieży w Paryżu, 24 sierpnia 1997, w: Jan Paweł II do młodzieży (1978-2005), dz. cyt., s. 332-337.
 • Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy Świętej na zakończenie XVII Światowego Dnia młodzieży w Toronto, 28 lipca 2002, w: Jan Paweł II do młodzieży (1978-2005), dz. cyt., s. 373-376.
 • J. Mastalski, Model wychowania w nauczaniu bł. Jana Pawła II, “Verbum Vitae” 21(2012), s. 253-271
 • P. Mąkosa, Światowe Dni Młodzieży w Krakowie – formacja i akcja?, „Zeszyty formacji katechetów” (2015) nr 1, 21-30.
 • K. Pawlina, Pokolenie JP 2 – szanse i zagrożenia, „Studia Loviciensia” 13(2011), s. 13-20.
 • H. Tomasik, Historia Krzyża Światowych Dni Młodzieży, w: http://www.diecezja.radom.pl/home-mainmenu-1/czytelnia/112-sdm/3021-sdm-1
 
Mój Szkolny Kolega z Misji
„Kto wierzy, nie jest nigdy sam”

Konkurs "Mój Szkolny Kolega z Misji" ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do wszystkich uczniów oraz nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Organizatorami i realizatorami Konkursu są: Dzieło Pomocy "Ad Gentes" Konferencji Episkopatu Polski, przy współpracy dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Temat konkursu, zaczerpnięty z encykliki „Lumen fidei” (nr 12), przypomina o wspólnotowym charakterze wiary. Organizatorzy pragną rozbudzić w młodych zainteresowanie misjami. Konkurs służy uwrażliwieniu dzieci i  młodzieży na konieczność wspierania misjonarzy, którzy nie tylko głoszą Ewangelię, ale poprzez działalność charytatywną i edukacyjną pomagają najuboższym dzieciom w Afryce, Azji i Ameryce Południowej. Konkretnym i bezinteresownym wyrazem solidarności będzie, w ramach kategorii charytatywnej, wspólne dzieło – budowa przedszkola w Kolwezi w Demokratycznej  Republice Konga. W tym kraju, dotkniętym nieustannymi konfliktami zbrojnymi i wojnami dostrzega się szczególnie brak przedszkoli i szkół, które dałyby szansę dzieciom i młodzieży na zdobycie wykształcenia i zawodu.

Podobnie jak w roku ubiegłym tegoroczna edycja Konkursu będzie obejmowała następujące kategorie: plastyczną, literacką, charytatywną, muzyczną oraz scenariusz zajęć lekcyjnych. Szczegółowe informacje (regulamin, zasady, kryteria oceny, zgłoszenia, terminy) znajdują się na stronie www.adgentes.misje.pl
Wszelkie pytania można kierować na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 
Drogi Pamięci
Konkurs Edukacyjny Drogi Pamięci – III Edycja
Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w Konkursie Edukacyjnym organizowanym przez Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej. Tegoroczna edycja nosi tytuł „Jan Paweł II – Pielgrzym”.
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, indywidualnie i w zespołach liczących nie więcej niż 5 osób. Uczestnicy  indywidualni oraz zespoły powinny posiadać pełnoletniego opiekuna (np. nauczyciela, rodzica, księdza).
Zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy na temat śladów pielgrzymek Jana Pawła II do Ojczyzny w miejscach ich zamieszkania i środowiskach lokalnych. Zakres chronologiczny konkursu obejmuje trzy pierwsze podróże Papieża z lat 1979,1983 i 1897. Forma pracy jest dowolna. Może ona mieć charakter pisemny (np. esej, zbiór wywiadów, rozprawka), audiowizualny (film, słuchowisko) lub być prezentacją multimedialną.

O chęci udziału w  konkursie prosimy poinformować nas do dnia 1 marca 2013 r. pisząc na adres : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
lub dzwoniąc pod numer telefonu :  503 442 201 – Michał Rukat

Prace przyjmować będziemy do 19 kwietnia 2013 r. Ogłoszenie wyników jest planowane na początek czerwca 2013 r.
Spośród nadesłanych prac  jury wybierze 3 najlepsze (osobno w kategorii gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych), które zostaną nagrodzone.  
Formularz zgłoszeniowy
 
Napisz Błogosławionemu Księdzu Jerzemu Popiełuszce jak dzisiaj zło dobrem zwyciężasz
Krajowy Instytut Akcji Katolickiej w Polsce we współpracy z Telewizją Polską S.A. organizują Ogólnopolski Konkurs dla dzieci i młodzieży szkolnej pod hasłem:
„Napisz błogosławionemu księdzu Jerzemu Popiełuszce jak dzisiaj zło dobrem zwyciężasz”

Celem konkursu jest:
 • przybliżenie postaci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, patrioty, społecznika, obrońcy godności człowieka w 30. rocznicę jego męczeńskiej śmierci oraz kształtowanie postaw chrześcijańskich, patriotycznych wśród dzieci i młodzieży na przykładzie życia i działalności duszpasterskiej błogosławionego.
 • Serdecznie zapraszamy dyrektorów szkół, nauczycieli, katechetów przede wszystkim dzieci i młodzież do podjęcia tego wyzwania.

W Diecezji Bielsko-Żywieckiej patronat honorowy nad konkursem objęli: Solidarność Podbeskidzia oraz Poseł na Sejm RP, Pan Stanisław Szwed.
Na szczeblu diecezjalnym główną nagrodą dla najlepszej pracy w grupie wiekowej szkół ponadgimnazjalnych będzie wyjazd do Brukseli ufundowany przez Eurodeputowaną, Panią Jadwigę Wiśniewską.
Dla pozostałych osób, których prace zostaną zakwalifikowane do szczebla krajowego będą ufundowane nagrody rzeczowe.

Etap pierwszy - szkolny - należy zakończyć i przesłać maksymalnie trzy najlepsze prace z każdej grupy wiekowej w terminie do 19 października 2014 r. na adres:
Akcja Katolicka Diecezji Bielsko-Żywieckiej
ul. Żeromskiego 5-7
43-300 Bielsko-Biała


Regulamin
 1. Celem Konkursu jest:
  - przybliżenie postaci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, patrioty, społecznika, obrońcy godności człowieka – w 30. rocznicę jego męczeńskiej śmierci;
  - kształtowanie postaw chrześcijańskich, patriotycznych wśród dzieci i młodzieży na przykładzie życia i działalności duszpasterskiej bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
 2. Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół.
 3. Prace oceniane będą w trzech grupach wiekowych:
  - szkoła podstawowa
  - gimnazju
  - szkoła ponadgimnazjalna.
 4. Tematyka prac konkursowych winna koncentrować się wokół hasła Konkursu na bazie obejrzanych filmów i programów TVP poświęconych bł. ks. Jerzemu Popiełuszce oraz innych dostępnych materiałów.
 5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie własnego, samodzielnego utworu literackiego w dowolnej formie, który nie był dotychczas publikowany i nagradzany w innych konkursach. Pracę należy przesłać w formie wydruku komputerowego na adres organizatora. Maksymalna objętość utworu 4 strony formatu A-4 (interlinia 1,5; czcionka 12 pkt.; margines lewy 2,5cm).
 6. Do każdej pracy należy dołączyć:
  a) kartę informacyjną zawierającą następujące dane:
  - imię i nazwisko autora oraz wiek,
  - imię i nazwisko nauczyciela lub innej osoby, pod kierunkiem której praca została napisana wraz z numerem telefonu i adresem mailowym oraz dokładnym adresem szkoły łącznie z numerem telefonu,
  - w przypadku indywidualnego zgłoszenia należy podać dokładny adres autora pracy oraz numer telefonu i adres mailowy.
  b) oświadczenie o wyrażeniu zgody rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika na publikację pracy oraz przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z jego udziałem w konkursie.
 7. Prace będą oceniane pod względem:
  - zgodności z tematem,
  - oryginalności,
  - wartości artystycznych,
  - poprawności językowej, stylistycznej i ortograficznej.
 8. Komisje poszczególnych etapów dokonują oceny zgłoszonych prac i przekazują najlepsze na adres organizatora wyższego etapu.
 9. Prace nadsyłane na konkurs nie będą zwracane.
 10. Terminy:
  - etap pierwszy - szkolny - należy zakończyć i przesłać maksymalnie trzy najlepsze prace z każdej grupy wiekowej w terminie do 19 października 2014 r. na adres: właściwego Diecezjalnego Instytutu akcji Katolickiej zwanego dalej DIAK-iem lub Wydziału Katechetycznego Kurii.
  - etap drugi - diecezjalny - należy zakończyć i przesłać wybrane z każdej grupy wiekowej maksymalnie trzy prace w terminie do 5 listopada 2014 r. na adres: Krajowy Instytut Akcji Katolickiej, ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa, z dopiskiem: „Konkurs”. Do prac należy dołączyć zestawienie rekomendowanych prac z podziałem na grupy wiekowe wraz z dokładnym adresem autora i szkoły.
  - etap trzeci – ogólnopolski - zakończy się 24 listopada 2014 r.
 11. Komisje konkursowe dla etapu drugiego powołują DIAK-i, natomiast komisję konkursową etapu trzeciego powołuje Organizator.
 12. Dla autorów najlepszych prac przewidziane są nagrody. Najciekawsze prace zostaną opublikowane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ich prezentacji i publikacji bez honorarium za prawa autorskie.
 13. O terminie uroczystego zakończenia konkursu, połączonego z wręczeniem nagród i wyróżnień, laureaci zostaną powiadomieni listownie, pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Uczestnicy przyjeżdżają po odbiór nagród na własny koszt.
 
Konkursy towarzyszące
Więcej…
 


Str. główna Konkursy

Konferencje metodyczne

Plan konferencji metodycznych dla wszystkich profili szkół. Więcej

Pomoce katechetyczne

Podręczniki i środki dydaktyczne w przystępnej cenie można nabyć... Więcej
Copyright © 2002-2016 Wydział Katechetyczny - Kuria Diecezjalna w Bielsku-Białej